Phiếu bình chọn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhân dân và khách du lịch về logo, slogan du lịch Ninh Bình.

Cập nhật: 18/09/2023
Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án năm 2022, Sở Du lịch triển khai thực hiện đề tài khoa học "Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch tỉnh Ninh Bình".

Mọi người click vào các phương án bên dưới để bình chọn