Sở Du lịch Ninh Bình tham gia Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: 24/11/2021
Sáng ngày 24/11/2021, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

Tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Du lịch, trưởng, phó các phòng, Ban chấp hành Công đoàn Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban quản lý quần thể Danh thắng Tràng An và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh Niên Sở Du lịch.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Nguyễn Loan - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình